ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Wanneer u via bosjebomen.nl een pakket koopt dan gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST

2.1. De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door middel van het aanklikken van het betreffende pakket op de kooppagina van www.bosjebomen.nl.

2.2. De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met bosjebomen.nl.

2.3. Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan.

2.4. Alle producten van Bosje Bomen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Is een product uitverkocht, dan wordt dit duidelijk vermeld op de website van bosjebomen.nl en is het product tijdelijk niet meer leverbaar tot anders vermeld.

ARTIKEL 3 BETALING EN AFLEVERING

3.1. De prijs voor het pakket dient volledig te zijn betaald voordat het pakket naar het bezorgadres wordt gestuurd door bosjebomen.nl. Alle producten die bij Bosje Bomen zijn besteld blijven eigendom van Bosje Bomen zolang deze niet door de afnemer zijn betaald.

3.2. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website. U dient het gehele bedrag te betalen tijdens het bestelproces, achteraf betalen is niet mogelijk. De bedragen van de plaketten zoals vermeld op de website zijn inclusief de bezorgkosten en BTW.

3.3. Zodra de betaling binnen is bij bosjebomen.nl zal het pakket op de door u aangegeven bezorgdatum worden bezorgd. Aflevering van het door u gekochte pakket zal plaatsvinden door eigen transport op het door u aangegeven adres. Aflevering van het pakket zal in de regel op tijd geschieden. bosjebomen.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging.

3.4. Indien het betreffende pakket niet meer leverbaar is dan zal bosjebomen.nl u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien dit het geval is dan zal de koopovereenkomst niet tot stand komen.

3.5. Wegens logistieke beperkingen bezorgen wij niet in het buitenland of op de Waddeneilanden.

ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN BOMEN

4.1. De door u te kopen bomen zullen wanneer deze worden verpakt voor verzending in een goede staat zijn zoals u deze bij een kweker koopt.

4.2. De bomen zullen voor de verzending worden verpakt op een manier die geschikt is voor het verzenden van bomen als een pakket. Hierdoor zullen de bomen gedurende de verzending in goede conditie blijven. Na het bezorgen dienen de bomen zo snel mogelijk geplant te worden en/of in pot buiten te worden neergezet.

4.3. Bosje Bomen aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de bomen dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Bosje Bomen is niet aansprakelijk voor het niet aanslaan van bomen en voor geleden storm- of vorstschade of andere extreme weersomstandigheden.

ARTIKEL 5 ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1. Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden. Tenzij de bomen niet voldoen aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan bosjebomen.nl. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met bosjebomen.nl.

5.2. Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingrecht (retourneren) is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die snel kunnen verouderen.

ARTIKEL 6 PRIVACY

Bosjebomen.nl houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bosjebomen.nl zal uw e-mail gegevens opslaan ter uitvoering van de overeenkomst en daarna verwijderen. Tenzij u heeft aangegeven dat u van ons meer informatie wenst te ontvangen op het gebied van bomen dan wel andere gelijksoortige zaken.

ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN

Bosjebomen.nl kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immers slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Bosjebomen.nl kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze algemene voorwaarden uit te oefenen.

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Deze algemene voorwaarden en de te sluiten koopovereenkomst worden voorzover dat wettelijk is toegestaan beheerst door Nederlands recht.

8.2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag – inclusief zijn kort geding rechter – is uitsluitend bevoegd van een eventueel geschil over deze algemene voorwaarden en/of de koopovereenkomst kennis te nemen tenzij de wet zich tegen deze forumkeuze verzet.

8.3. Indien u een consument bent geldt in afwijking van het gestelde in artikel 7.2. dat u en bosjebomen.nl ook het recht hebben het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.

ARTIKEL 9 AFWIJKINGEN

Voor eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met bosjebomen.nl. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door bosjebomen.nl.

ARTIKEL 10 GEDRAGSREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN THUISKWINKELEN.NL

Bosjebomen.nl onderschrijft ten behoeve van consumenten de Gedragsregels Thuiswinkelen Waarborg. Afwijkingen in deze algemene voorwaarden van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn noodzakelijk geacht gezien de aard van het product.